Autoři

Aurelius Marcus Antonius

Marcus Aurelius

(26. dubna 121, Řím – 17. března 180, Vindobona)

Životopis: Celým jménem Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Marcus Aurelius byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Krátce po svém nástupu na trůn byl Marcus nucen čelit útoku parthské říše na východních hranicích. Vedením války pověřil svého bratra a spoluvládce Lucia Vera, jehož podřízení si do roku 166 Parthy podrobili a ovládli Mezopotámii. Zhruba v téže době však barbarské kmeny obývající Germánii napadly a prolomily dunajskou hranici, oslabenou odesláním části zdejších sil do boje s Parthy. Tím byl zahájen dlouhý a náročný konflikt, známý jako markomanské války, jenž vyplnil většinu zbývajících let Markova vládnutí. Kromě vážných vnějších výzev se císař musel potýkat také s katastrofálními následky antoninovského moru, zavlečeného do římské říše vojáky vracejícími se z Orientu, a s neklidem vyvolaným spontánním pronásledováním křesťanů, k němuž docházelo v různých částech impéria. Roku 175 se zdárně vypořádal se vzpourou ve východních provinciích, vedenou Avidiem Cassiem. Nicméně ještě než stačil Germány zcela potlačit, v roce 180 Marcus zemřel, čímž moc nad říší přešla na jeho syna Commoda.

Během vojenských tažení v letech 170 až 180 vytvořil řecky psané dílo "Hovory k sobě" (Ta eis heauton), které je dodnes pokládáno za literární klenot, oslavující pojetí vlády jako služby a povinnosti, a je vysoce ceněno pro svůj znamenitý a vytříbený styl.

 
Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.
zobrazit detail
Bolest je živa představou o bolesti. Zmobilizujte vůli, donuťte se potlačit onu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.
zobrazit detail
Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
zobrazit detail
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.
zobrazit detail
Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
zobrazit detail
Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru.
zobrazit detail
Svět je změna a život je trvalý protiklad.
zobrazit detail
Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.
zobrazit detail
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
zobrazit detail
Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.
zobrazit detail