Autoři

Seneca Lucius Annaeus

Lucius Annaeus Seneca

(4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie)

Životopis: Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Narodil se v Hispánské Kordubě. V mládí přišel do Říma a za otcova dohledu získal rétorické a filosofické vzdělání. Stejně jako jeho bratři byl deklamátor (přednašeč, řečník) a propagátor deklamací, které postupně prostoupily celou římskou literaturou. Hlásal stoickou nauku, že nejvyšší dobro pro člověka, zdroj štěstí a blaženosti je ctnost, že člověk má odolávat vnějším okolnostem, které nemůže ovlivnit, a má žít v duševním klidu, z něhož pravého filosofa nemohou vyvést ani rány osudu.

Poměrně brzy začal vystupovat na veřejnosti a ve státních službách. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vyobcován na Korsiku, pravděpodobně pod vlivem Claudiovy ženy Messaliny. Byl obžalován z cizoložství s Claudiovou sestrou, Julií Livillou. Zpět do Říma byl povolán až po osmi letech (roku 49) na žádost Agrippiny, aby se stal vychovatelem jejího syna Nerona. Když začal Nero v roce 54 vládnout, bylo mu 17 let. V této době za něj vládl hlavně Seneca společně s prefektem praetoriánů Afraniem Burrem. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. Později se stával císaři nepohodlným, roku 62 zemřel jeho přítel Burrus (náčelník praetoriánů) a jeho moc začala upadat.

Seneca se postupně začal vyhýbat všem úřadům, přesto byl v roce 65 obviněn z účasti na Pisonově spiknutí, ač jeho reálná účast v něm není pravděpodobná. Poté byl donucen k sebevraždě, podřízl si žíly. Jeho smrt bývá někdy mylně spojována s bojem za republiku atp., protože Seneca byl naopak zastáncem císařství.

 
  1 / 4 další »
Odmítáme ty co nás milují a milujeme ty co nás odmítají.
zobrazit detail
Život měříme skutky a ne časem.
zobrazit detail
Neučíme se pro školu, ale pro život.
zobrazit detail
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
zobrazit detail
Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.
zobrazit detail
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.
zobrazit detail
Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.
zobrazit detail
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
zobrazit detail
Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.
zobrazit detail
U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.
zobrazit detail
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
zobrazit detail
Nejlepší prostředek jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.
zobrazit detail
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
zobrazit detail
Svolného osud vede, vzpurného vleče.
zobrazit detail
Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?
zobrazit detail
Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.
zobrazit detail
Nikdo neváhá snášet osud společný všem.
zobrazit detail
Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.
zobrazit detail
Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.
zobrazit detail
Co osud nedal, nemůže ani vzít.
zobrazit detail
Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží.
zobrazit detail
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
zobrazit detail
Někdy i žít je statečným činem.
zobrazit detail
Žít znamená bojovat.
zobrazit detail
Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.
zobrazit detail
Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.
zobrazit detail
Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
zobrazit detail
Šťastný není ten, kdo se druhým šťastný zdá, ale ten, kdo se sám pokládá za šťastného.
zobrazit detail
Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
zobrazit detail
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
zobrazit detail
Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
zobrazit detail
Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
zobrazit detail
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek.
zobrazit detail
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
zobrazit detail
Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.
zobrazit detail
Po zásluze následuje sláva tak nezadržitelně jako stín za tělem, jenže právě jako on někdy kráčí napřed a někdy vzadu.
zobrazit detail
Pozdě je dát si pozor, když už je člověk uprostřed běd.
zobrazit detail
Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
zobrazit detail
O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
zobrazit detail
Nejvyšší dobro je duše těšící se ze ctností a pohrdající náhodným.
zobrazit detail
Nikdo neváhá snášet osud společný všem.
zobrazit detail
Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.
zobrazit detail
Není nám přidělen krátký život, ale sami si jej zkracujeme. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme.
zobrazit detail
Nač oplakávat některé části života? Celý život je k pláči. Nové nesnáze dolehnou dřív, než se stačíš vypořádat se starými.
zobrazit detail
Máme se chovat tak, jako kdybychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít.
zobrazit detail
Celý život je trestem.
zobrazit detail
Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.
zobrazit detail
Žena buď miluje, nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.
zobrazit detail
Jaký muž, taková řeč.
zobrazit detail
Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.
zobrazit detail
  1 / 4 další »